Algemene Voorwaarden


1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds Urban Mapping BV (btw BE0757.974.628) of SeeTickets (geregistreerd bij de KvK onder het nr 01140404) en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten van SeeTickets en producten van Urban Mapping, hierna ‘de Klant’ genoemd.

2. Onder ‘tickets’, zoals hierna verder naar verwezen in de algemene verkoopsvoorwaarden, dient te worden verstaan: toegangstickets en parkeertickets.

3. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor Urban Mapping.

4. Urban Mapping handelt als organisator van het evenement en SeeTickets als dienstverlener inzake de ticketverkoop voor haar evenement. De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld of toegezonden.

5. De tickets worden verstuurd na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door Urban Mapping indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. De BTW, servicekosten en eventueel taksen zijn steeds ten laste van de Klant. Bestelde tickets worden niet omgeruild. In geen geval zullen gemaakte kosten door de klant (transport, consumpties, …) in verband met het evenement worden terugbetaald door Urban Mapping. Verzoeken voor terugbetaling kunnen uiterlijk op 1 december 2023 ingediend worden via het contactformulier op https://www.delumineuzenachten.nl/contact. Servicekosten worden niet terugbetaald en bij een terugbetaling worden extra servicekosten in rekening gebracht.

6. De tickets worden standaard als e-tickets verzonden naar het emailadres dat is opgegeven in het boekingsformulier. Indien de tickets niet ontvangen werden ten laatste 4 dagen voor het evenement, dient de Klant contact op te nemen met Urban Mapping via het contactformulier onderaan deze pagina: https://www.delumineuzenachten.nl/contact .

7. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets:
- Het e-ticket, eens het digitaal op een smartphone is opgeslagen of afgedrukt is op wit papier, is uw enige toegangskaart voor het evenement en uitsluitend geldig op de dag en voor de voorstelling die op het ticket vermeld staat.
- De afdruk moet perfect zijn of het scherm van de smartphone moet in goede staat zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben.
- Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke barcode / QR-code die aan de ingang gescand zal worden. Elke barcode komt overeen met een enkel ticket. Dit ticket kan maar een keer worden gescand op de datum die erop vermeld staat. Indien dezelfde barcode verschillende keren wordt getoond, zal enkel het eerste gescande ticket tijdens de controle toegang geven tot het evenement. De houder van gekopieerde tickets zal de toegang worden geweigerd. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging.
- In geval van verlies of diefstal zal het ticket niet worden terugbetaald, noch omgeruild. Ongebruikte tickets worden evenmin terugbetaald of omgeruild.
- Bij het in ontvangst nemen van het ticket ziet de Klant af van iedere schade-eis, om welke reden ook tegenover de directie van de evenement-locatie, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie van het evenement.
- Tickets aan gereduceerd tarief zijn enkel geldig voor zwangere gasten, één begeleider per persoon met beperking en volwassenen met beperkte mobiliteit erkend door de overheid: personen met een langdurig en belangrijk participatieprobleem dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren

8. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via de volgende betaalmiddelen: Bancontact –Payconiq (België), iDEAL (Nederland), Visa, MasterCard, American Express, Maestro, PayPal. Voor B2B klanten dient de betaling van de tickets te gebeuren volgens de overschrijvingsmodaliteiten na bestelling van de tickets via overschrijving op rek.nr. IBAN BE69 7360 7791 1878. Na ontvangst van de betaling wordt een factuur opgemaakt door Urban Mapping BV voor het totaalbedrag van de bestelde tickets. Klachten of protesten van facturen moeten Urban Mapping binnen de acht (8) dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bereiken.

9. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Urban Mapping (naar B2B klantentoe) kunnen tickets niet worden doorverkocht aan derden in het kader van een commerciëlerelatie noch worden gebruikt in het kader van winacties. Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (dd 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2023) is verboden:
- De regelmatige doorverkoop van tickets
- De voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop
- De verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatigedoorverkoop
- De occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs
- De doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop

10. Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden. Urban Mapping garandeert de echtheid van het ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site van Urban Mapping. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden. Koop je ticket niet op straat. De kans bestaat dat het vervalst is. Toegang kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden. De door u opgegeven persoonsgegevens zullen worden gehouden om controles uit te voeren teneinde verkoop van tickets tegen woekerprijzen te detecteren.

11. Annulering van het evenement door Urban Mapping: indien Urban Mapping een voorstelling annuleert, worden de tickets omgeruild tegen tickets voor een andere voorstelling van het evenement. De oorspronkelijke tickets vervallen automatisch. De betrokken Klanten zullen door Urban Mapping worden gecontacteerd betreffende de te volgen procedure. In geen geval zal de waarde van de tickets noch eventuele andere gemaakte kosten door de klant (transport, consumpties…) in verband met het evenement worden terugbetaald door Urban Mapping.

12. De teksten, de databank en de daarin opgenomen gepubliceerde gegevens, de opmaak van pagina’s, foto’s en afbeeldingen zijn en blijven de (intellectuele) eigendom van Urban Mapping, van haar leveranciers of van andere derden met wie Urban Mapping afspraken heeft gemaakt. Elke vorm van nabootsing, publicatie, reproductie, of iedere andere vorm van misbruik of namaak, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Urban Mapping. Het opslaan en het importeren in een databank van informatie afkomstig van de website van Urban Mapping en van de betrokken diensten, is uitdrukkelijk verboden.

13. Urban Mapping investeert alle nodige middelen om de informatie, die op haar website wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. Urban Mapping kan echter geen garantie bieden daaromtrent en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de site, behalve in geval van zware fout van Urban Mapping die door de gebruiker kan worden aangetoond. Urban Mapping is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering van de samenwerking kan worden uitgesteld of verhinderd. Worden onder meer maar niet uitsluitend als gevallen van overmacht beschouwd: stakingen, sluitingen, pannes in de energiebevoorrading, verkeersproblemen, machinestoringen, overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan, sabotage, epidemieën, quarantainemaatregelen, natuurrampen, brand,sociale onrust, transportembargo’s of vertragingen in het transport, brandstoftekort, enzovoort. Urban Mapping is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorziene of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht.

14. De Klant verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. Urban Mapping behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren ingeval van verdenking van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van Urban Mapping te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Deze laatste kunnen eveneens worden gebruikt door Urban Mapping, alsook worden doorgegeven aan derden (niet-uitputtende lijst, organisator, promotor, ‘venue’, …) die contractueel verbonden zijn met Urban Mapping voor marketing doeleinden. Elke Klant die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voormarketing doeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres admin@urbanmapping.eu ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van Urban Mapping, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post.

15. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen Urban Mapping en de Klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. Urban Mapping heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website,tenzij anders overeengekomen.

16. Herroepingsrecht: de overeenkomst op afstand voor de levering van huisvestings-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van boek IV “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het wetboek van economisch recht.

17. In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van partijen wordt vervuld.

18. Urban Mapping kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen op de locatie, waar de voorstelling zal plaatsvinden waarvoor de tickets worden afgeleverd. Urban Mapping kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de uitvoering van de voorstelling, noch voor de niet-uitvoering ervan wegens het plots uitvallen van aanwezige vaste en tijdelijke installaties, materiaal en uitrusting noch in geval van overmacht. Wordt door Urban Mapping als overmacht beschouwd: elke omstandigheid buiten de wil van Urban Mapping, die de normale uitvoering van het contract verhindert, zoals onder meer maar niet uitsluitend: stakingen, sluitingen, pannes in de energiebevoorrading, verkeersproblemen, machinestoringen, overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan, sabotage, epidemieën, quarantainemaatregelen, natuurrampen, brand, sociale onrust, transportembargo’s, of vertragingen in het transport, brandstoftekort, enz…

19. Diverse:
a. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van in beslagname

b. Het is mogelijk dat de Klant voorafgaand aan het evenement wordt gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden

c. In geen geval zal de waarde (noch een deel van de waarde) van de tickets van laatkomers worden terugbetaald door Urban Mapping

d. In geval van een wijziging in het programma van het evenement en niet beperkt tot wijzigingen in de samenstelling van het programma of tijdsbestek van het programma, worden tickets in geen geval terugbetaald noch omgeruild

20. De relatie tussen de Klant en Urban Mapping is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn allen de rechtbanken van het arrondissement van Kortrijk bevoegd.

21. Volledige orders kunnen enkel geannuleerd worden tot en met do. 30 november 2023. Daarna is het jammer genoeg niet meer mogelijk. Losse tickets kunnen niet geannuleerd worden.